بانک مقالات
بانک مقالات شیمی - مهندسی شیمی - مهندسی نفت و مهندسی کشاورزی
اخبار وبلاگ بانک مقالات
***وبلاگ بانک مقالات مجددا راه اندازی شد***
عزیزانی که در ماههای گذشته مقاله خریداری کرده اند. صفحه اول وبسایت را مطالعه کنند
(1392/09/23) بخش مجلات مهندسی شیمی راه اندازی شد
(1392/09/23) بخش مقالات ساینس دایرکت تخفیف خورد
(1391/10/06) بخش مقالات مهندسی شیمی به روز شد
(1391/10/06) بخش مقالات شیمی به روز شد
(1391/10/06) بخش مقالات شیمی (نانو) به روز شد
(1391/10/06) بخش مقالات مهندسی نفت به روز شد
(1391/08/22) بخش مقالات مهندسی شیمی (نانو) به روز شد
(1391/08/22) بخش مقالات مهندسی کشاورزی به روز شد 
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲
مژده!!!!!!!!                                             مژده !!!!!!!!

               وبسایت بانک مقالات مجددا راه اندازی شد.

محققین عزیزی که در ماه های گذشته اقدام به خرید مقاله کرده اند. تقاضا می شود درخواست خود را جهت دریافت مقاله مورد نظرشان مجددا به این لینک رفته و با پر کردن فرم مربوطه برای ما Submit کنند.

با تشکر سامانه بانک مقالات.ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
عنوان مقاله : طراحي يك مدل سه بعدي براي پيش بيني تاپ سازند آسماري در يكي از ميادين جنوب غربي ايران با استفاده از روشهاي زمين آماري

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
NCMRCE_2076داود بارگاهی-محمد آبدیده13901000


چکیده :

اهميت منابع هيدروكربور در دنيا برهيچكس پوشيده نيست ودسترسي به منابع هيدروكربوري مايع و گاز از طريق حفاري سازندهاي مختلف زمين شناسي امكان پذير است مهندسين حفاري با سازندهاي مختلف زمين شناسي در نقاط مختلف بخصوص جنوب ايران آشنايي كامل دارند شناخت مهندسين حفار از شرايط زيرسطحي مناطق نفت خيز ايران تنها براساس تجربه و بصورت كيفي مي باشددر صورتي كه بررسي كمي برروي اين اطلاعات با ارزش ديده نمي شود استفاده از روشهاي زمين آماري تجربه كيفي را به كمي تبديل نموده و راه را براي نتيجه گيري بهتر هموار مي سازد سازند آسماري به دليل اينكه اغلب مخازن نفت در جنوب ايران در آن قرارگرفته اند درحين حفاري از اهميت فوق العاده اي برخوردار است در اين مطالعه سعي بر اين است تا با بكاربردن روشهاي زمين آماري يك مدل سه بعدي را براي تعيين تاپ سازندآسماري ارايه گردد. براي تهيه اين مدل اطلاعات 80 حلفه چاه حفر شده دريكي از ميدانهاي جنوبي ايران پس از آماده سازي بصورت رقومي برگردانده شد و پس از تجزيه و تحليل اطلاعات يك مدل سهبعدي ارايه گرديد كه تاپ سازند آسماري را با خطاي بسيار ناچيزي پيش بيني مي كند.

کلمات کلیدی : تاپ آسماري، زمين آمار، واريوگرام، كريجينگادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
عنوان مقاله : سنتز، بررسي طيف سنجي و آناليز گرمايي كمپلكس هايCu(II) , Ni(II) با ليگاند باز شيف مشتق شده از 2- آمينو - 3- هيدروكسي پيريدين در حضورليگاند كمكي فنانترولين

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
NCMRCE_2074سمیه سلیمانی فرد - طاهره صداقت – رضا هیودي13901000


چکیده :

در اين كار تحقيقاتي از واكنش 2- آمينو- 3- هيدروكسي پيريدين با 5- برمو ساليسيل آلدئيد ليگاند باز شيف N-3-هيدروكسي پيريدين- 5- برمو- 2- ايل) ساليسيليدن ايمين H2L سنتز شد. اين ليگاند توسط روشهاي طيف سنجي مادون قرمز، ماوراءبنفش و 1H NMR مورد شناسايي قرار گرفت. سپس از واكنش اين ليگاند با نمك استاتيونهاي فلزي نيكلII) و مسII) در حضور ليگاند كمكي فنانترولين كمپلكس هاي جديدي با فرمول هاي NiL (Phen)].(H2O) (1), [CuL (Phen)(H2O)] سنتز شد. اين كمپلكسها توسط طيف سنجي هاي مادون قرمز، ماوراءبنفش، آناليز عنصري و آناليز حرارتي مورد بررسي قرار گرفتند. كره كئورديناسيون در كمپلكس [CuL (Phen)(H2O)] توسط يك مولكول آب و فنانترولين و در كمپلكس( 1 NiL (Phen)].(H2O توسط فنانترولين تكميل مي گردد.

کلمات کلیدی : ليگاند باز شيف، كمپلكسهاي فلزي، نيكلII)،مسII)،فنانترولينادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
عنوان مقاله : بهینه سازی تولید آنسیم پکتیناز با روش های آماری طراحی آزمایش سطح پاسخ و
تاگوچی

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
NCMRCE_2072مهديه مصطفوي-محمدحسن فضائلي پور 13901000


چکیده :

پكتينازها گروهي از آنزيمهاي هيدروليتيك هستند كه مواد پكتيكي را تجزيه مي كنند اين آنزيم از مهمترين آنزيمهاي كاربردي در صنعت مي باشد كه توسط انواع مختلفي از ميكروارگانيسم ها و گياهان سنتز مي شود بحث مربوط به اين پژوهش بهينه سازي توليد آنزيم پكتيناز با روشهاي آماري طراحي آزمايش سطح پاسخ و تاگوچي مي باشد دراين پژوهش ابتدا قارچ آسپرژيلوس نايجر كه مهمترين منبع توليد اين آنزيم مي باشد از محيط جداسازي و سپس بهينه سازي توليد آنزيم پكتيناز با روشهاي ماري ذكر شده انجام شد در هر دو روش فاكتورها با تمام سطوح در مجموعه آزمايش ها مورد بررسي قرارگرفت. نتايج نشان داد كه از بين فاكتورهاي دما رطوبت، ph و زمان تخمير بيشترين اثر در توليد آنزيم در روش سطح پاسخ مربوط به رطوبت و دما بوده است و شرايط بهينه توليد در رطوبت 50% دماي 40 درجه هزمان تخمير 3 روز و ph5 بوده است. و ميزان توليد آنزيم در شرايط بهينه 10/29U/gr بوده است مقايسه روش سطح پاسخ با 28 تيمار و تاگوچي با 32 تيمار نيز نشان داد دادههاي بدست امده از روش تاگوچي با روش سطح پاسخ همخواني دارد و نقطه بهينه ارايه شده توسط هر دوروش تقريبا يكسان است و ميزان توليد آنزيم در شرايط بهينه شده با روش تاگوچي مقدار 11/33U/gr مي باشد.

کلمات کلیدی : پكتيناز، بهينه سازي، روش سطح پاسخ، روش تاگوچيادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مطالعه تجربی ارتقاء کیفیت نفت خام سنگین با استفاده از روش پرتو
افکنی الکترونی

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
NCMRCE_2071پوریا رحیمی تیرانداز– محمد تقی صادقی
 – رحمت ستوده قره باغ
13901000


چکیده :

روش هاي نوين در ارتقا كيفيت نفت خام و تبديل اجزاي سنگين نفت به اجزاي سبك تر مانند پرتو افكني الكتروني، اشعه گاما و اشعه ايكس؛ امروزه نسبت به روش هاي قديمي تر نظير كراكينگ گرمايي و كاتاليستي مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند. كارهاي تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است، مزاياي استفاده از اين روش هاي نوين را تاييد مي نمايند. در اين نوشتار لزوم ارتقاي كيفي نفت بيان شده و مزايا و معايب روش هاي مختلف بيان گشته و در ادامه اثرات روش پرتو افكني الكتروني بر كاهش گرانروي و افزايش درجهAPI به عنوان دو فاكتور مهم كيفيت نفت خام مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت از يك مدل رياضي جهت پيش بيني ميزان گرانروي بر پايه API در دماهاي مختلف استفاده شده و در نهايت مقادير حاصل از مدل مذكور با نتايج واقعي، مورد مقايسه قرار گرفته است

کلمات کلیدی : ارتقاء كيفيت نفت خام، پرتو افكني الكتروني، كاهش گرانرويادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
جامع ترین بانک مقالات

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ