بانک مقالات
بانک مقالات شیمی - مهندسی شیمی - مهندسی نفت و مهندسی کشاورزی
اخبار وبلاگ بانک مقالات
***وبلاگ بانک مقالات مجددا راه اندازی شد***
عزیزانی که در ماههای گذشته مقاله خریداری کرده اند. صفحه اول وبسایت را مطالعه کنند
(1392/09/23) بخش مجلات مهندسی شیمی راه اندازی شد
(1392/09/23) بخش مقالات ساینس دایرکت تخفیف خورد
(1391/10/06) بخش مقالات مهندسی شیمی به روز شد
(1391/10/06) بخش مقالات شیمی به روز شد
(1391/10/06) بخش مقالات شیمی (نانو) به روز شد
(1391/10/06) بخش مقالات مهندسی نفت به روز شد
(1391/08/22) بخش مقالات مهندسی شیمی (نانو) به روز شد
(1391/08/22) بخش مقالات مهندسی کشاورزی به روز شد 
تاريخ : شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱
عنوان مقاله : بررسي مدل هاي ارايه شده جهت تخمين ضريب انتقال جرم فاز پراكنده در استخراج كننده ميكسر - ستلر
کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
NCMRCE_1729نواب حاتمي - امين كاظم نژاد -حجت فرهمندفرد  13901000


چکیده :

دراين تحقيق به بررسي عوامل موثر برضريب انتقال جرم در فاز پراكنده مثل قطر قطره ها زمان ماند و سرعت لغزشي پرداخته شده است دراين مطالعه از سيستم تولوئن - آب - استون استفاده شده است كه در آن تولوئن فاز پراكنده آب فاز پيوسته و استون جز انتقال يابنده است سيستم انتخابي اين ويژگي را دارد كه در آن تمامي مقاومت در برابر انتقال جرم در فاز پراكنده است تا بدين وسيله Kd برابر با kod شود و بتوان از معادلات اساسي انتقال جرم درون قطرات با جايگزيني kd بجاي kod استفاده كرد نحوه تغيير ضريب انتقال جرم با زمان ماند بررسي شده است. همچنين ميزان تاثير قطر قطره و عدد رينولدز مورد بحث قرارگرفته و مقايسه اي بين مدل هاي اصلي انتقال جرم درون قطرات صورت گرفته است. اين تحقيق نشان ميدهد كه ضريب انتقال جرم در زمان هاي اوليه تشكيل قطره افت شديد پيدا مي كند و بعد از مدت كوتاهي در اين تحقيق 30 الي 40 ثانيه اين ضريب ثابت مي ماند همچنين ضريب انتقال جرم با افزايش قطرقطره افزايش پيدا مي كندو مدل به مدل كرونيگ برينك و هندلس - بارون نزديك تر مي شود مقايسه ها نشان داد كه آزمايشهايي كه از مدل كرونيگ - برينك پيروي مي كنند نسبت به مدل گروبر داراي افت كمتري در ضريب انتقالجرم هستند و اثري شبيه به اثر افزايش قطرقطره دارند.

کلمات کلیدی : ضريب انتقال جرم فاز پراكنده، استخراج مايع - مايع، ميكسر - ستلر، زمان ماندادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : بررسي نحوه استفاده از روش استخراج مايع - مايع جهت جداسازي بوتريك اسيد سيستم 3 جزيي تري كلرواتيلن - بوتريك اسيد - آب 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
NCMRCE_1595احمد رحيمي- مهوش حسنكي ويسي13901000


چکیده :

استخراج مايع - مايع يكي از روشهاي بسيار مفيد در خالص سازي و جداسازي اجزا موجوددرمحلولهايي است كه فراريت نسبي آنها كم بوده و يا نسبت به حرارت حساس مي باشند و جداسازي آنها با روشهاي معمول ديگر مانند تقطير امكان پذير نباشد استخراج شامل استفاده از سيستمهايي است كه حداقل از سه جز ساخته شده اند و گرچه فازهاي نامحلول از نظر شيميايي خيلي تفاوت دارند ولي عموما هر سه جز حداقل به مقدار كم در دو فاز وجود دارند انجام عمليات استخراج مايع - مايع بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازي اجزا موجود در محلول امري غيرممكن است درمطالعه انجام شده داده هاي تعادلات فازي مربوط به سيستم سه تايي تري كلرواتيلن - بوتريك اسيد - آب در دماي 300 K محاسبه است با استفاده از داده هاي تعادلي دو پارامتر مهم ضريب انتخاب پذيري و ضريب توزيع محاسبه شد. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه با افزايش مقدار كسر وزني بوتريك اسيد C3H7COOH در خوراك از 0/075 تا 0/55 مقدار ضريب انتخاب پذيري از 11/30 به 3/87 كاهش يافته است.

کلمات کلیدی : بوتريك اسيد، سيستم 3جزئي، استخراج مايع - مايعادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : شنبه سوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : بررسي افزايش راندمان كورهاي صنعتي در يك رژيم احتراقي جديد با استفاده از تكنيك CFD

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
159 محمدرضا حسينيه فراهاني - جواد امينيان - شاهرخ شاه حسيني 13901000


چکیده :

به كارگيري استراتژيهاي پيشرفته در طراحي كوره هاي صنعتي ا زاهميت زيادي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي برخوردار است براي نيل به اين مقصود پيش بيني دقيق ميدان جريان دماو اجزا در كوره الزامي مي باشد در اين مقاله شبيه سازي سهبعدي الگوي جريان و ميدان دما و اجزا در بخش تابشي يك كوره صنعتي كراكينگ با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي CFD انجام گرفته است معادلات ناوير استوكس حالت پايا RANS به روش حجم محدود براي يك جريان اشفته ي پيش مخلوط متان - هيدروژن - هوا با استفاده ازمدل توربولنسي RNG k-e ومكانيزم شيميايي پيچيده KEE شامل 17 جزء شيميايي و 58 واكنش برگشت پذير در دو رژيم احتراقي مختلف حل گرديده اند. در شبيه سازي نخست رژيم احتراقي پيش اميخته سنتي كه سالهاست بطور گسترده در صنايع مختلف استفاده مي شود مورد بررسي قرارگرفت. نتايج پيش بيني شده مطابقت خوبي با داده هاي موجود در مراجع دارد. در شبيه سازي دوم بااعمال تغييرات جزئي در شرايط عملياتي نظير كاهش ميزان سوخت ورودي و افزايشدماي واكنشگرها يك رژيم احتراقي جديد مورد بررسي قرارگرفت.

کلمات کلیدی : كوره، احتراق، راندمان حرارتي، شبيه سازي، ديناميك سيالات محاسباتيادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : Synthesis and Characterization of Thin-layer SAPO-34 Membrane on Disk-Shaped Mullite Support for Natural Gas Sweetaning

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
154Shirin Asarehpour - Afshin Pak  Mansour Kazemi moghaddam - Toraj Mohammadi 13901000


چکیده :

High reproducibility SAPO- membranes were fabricated on microporous mullite supports via the secondary growth method for the first time. The ceramic supports were prepared via calcination of kaolin powder, followed by a leaching post-treatment. Influence of synthesis temperature on formation of nanoporouse SAPO investigated at three levels: 185,195 and 220 °C. Morphology and crystalline structure of the synthesized membranes were characterized by SEM and XRD, respectively. It was found out that chemical nature of the support and synthesis temperature have significant effects on the nucleation process. The more regular in shape and the less intergrown crystals on the membrane surface layers were observed at higher synthesis temperature. Gas permeation experiments were conducted to characterize the membranes separation ability. Effects of synthesis temperature were also investigated on single permeances of CO2and CH4 and CO2/CH4 ideal selectivity.It was observed that increasing synthesis temperature increases the zeolite layer thickness and eventually decreases the single gas permeances, however, CO2/CH4 ideal selectivity increases as a result of better membrane surface coverage with SAPO-34crystals as confirmed with the SEM results.According to the results of conducted experimental design and at1bar feed pressure, the ranges of gas permeances and CO3/CH ideal selectivities were10 -9to10 -6mol/m2 s Pa) and 5.78-17.39, respectively. Mullite as a novel, cheap and easily processable support was found as a good candidate for synthesis of SAPO-34membranes in separation of CO2 from CH 4.

کلمات کلیدی : SAPO-34 membranes,Mullite support; Synthesis temperature,Gas separation, CO2permeance.ادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : CO2 and CH4 Permeation through SAPO-34 Zeolite Membranes Effect of Synthesis Temperature and Support Properties

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
153
-Shirin Asarehpour - Afshin Pak 
-
Mansour Kazemi moghaddam
Toraj Mohammadi
13901000


چکیده :


In this research continuous SAPO-34 membranes were synthesized by secondary growth method onto both -alumina and mullite supports at three levels of synthesis temperature;185,195 and 220 for 24 h. The zeolite membranes synthesized were characterized by XRD, SEM and single gas permeation. It was found out that the support structural properties and synthesis temperature both have significant effects on membrane formation. By increasing synthesis temperature SAPO -34 crystals size which grown on mullite supports become uniform and smaller while crystals formed on a- Al2 O3 substrate become larger. The effect of synthesis temperature on single gas permeation properties of the synthesized SAPO- 34 membranes was also studied The permeance of CH4 and CO2 decreased as the synthesis temperature increased. But the CO2/CH4 ideal selectivity versus synthesis temperature follows two different trends for SAPO-34 membranes synthesized on mullite and a-Al2 O3supports. By increasing synthesis temperature, CO2/CH4 ideal selectivity decreased for - alumina supported membranes while for mullite supported ones increased Under optimum synthesis conditions at room temperature and 1 bar feed pressure the CO2 permeance through - alumina and mullite supported SAPO-34 membranes were 2.01 x 10 -6 and 7.86 x10 -8, , respectively and CO2/CH4 ideal selectivities were 13.91 and17.39 respectively.

کلمات کلیدی : SAPO-34 membranes,Mullite support, a -Al 2O3 support, Synthesis temperature,Ideal selectivityادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مقايسه اثر تركيب توربو اكسپندر و شير ژول تامسون باحالت استاندارد در برج متان زدا

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
151اصغر مولایی-سید علی اصغر خیری جلودار-محمد سمیع پور گیری-
علیرضا جیرسرایی
13901000


چکیده :

با تنظيم دماي بالاي برج متان زدا مي توان ميزان خلوص اتان پروپان و بوتان توليدي را بالا برد و در واحد بازيافت اتان اين موضوع بايد به شكلي انجام شود كه كمترين ميزان عوامل مزاحم مثل هيدرات و افزايش مركپتان در گاز خروجي رخ دهد اين مطلب با تنظيم نسبت دور توربواكسپيندر و ميزان بازوبسته بودن شيرهاز ژول تامسون ممكن است بنابراين دراين مقاله روشي را براي تعيين نسبت دور توربواكسپيندر و ميزان بازوبسته بودن شيرهاي ژول تامسون به منظور كنترل خلوط اتان به عنوان محصول اصلي و پروپان و بوتان به عنوان محصولات فرعي و همچنين افزايش بازيافت اتان ارائه نموده ايم در بسياري از واحدهاي بازيافت اتان در سراسر كشور از فرايند مشابهي استفاده مي گرد د كه در اين فرايند امكان در سرويس گذاشتن تور بو اكسپيندر و شيرهاي ژول تامسون به تنهايي به عنوان شرايط استاندارد و يا شرايط طراحي وجود دارد ولي درمورد حالتي كه شيرهاي ژول تامسون و توربواكسپندر بنابه شرايط طراحي وجود دارد ولي در مورد حالتي كه شيرهاي ژول تامسون و توربواكسپندر بنا به شرايط عملياتي بايد با هم در سرويس قرارگيرد كاري صورت نگرفته بنابراين در اينجا مقايسه اي با استفاده ازتلفيق نتايج تجربي و برنامه aspen بين اين حالت تركيبي با حالتي كه هر كدام ازاين تجهيزات به تنهايي در سرويس مي باشد صورت گرفته است.

کلمات کلیدی : توربواكسپندر، شيرژول تامسون، برج متان زداادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مطالعه موردي انتخاب اكسيژن‌زداي مناسب براي آب تغذيه بويلر

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
147محمد یوسفی13901000


چکیده :

اولين دليل اهميت اكسيژن به عنوان يك فاكتور شاخص در خوردگي فلزات مي باشد اگر شما اكسيژن موجود در اب را بزداييد پس مي توانيد تاثير منفي خوردگي را كاهش دهيد اكسيژن زداهاي مربوط به آب تغذيه بويلر اين كار را انجام ميدهند انها محصولاتي هستند كه به آب بويلر مي توانند اضافه شوند كه به حذف اكسيژن كمك نموده و بنابراين مسائل مرتبط به خوردگي را كاهش ميدهند دراين مقاله به مقايسه انواع اكسيژن زداهاي متداول در صنعت پرداخته و پس ا ز بررسي كليه محاسن و معايب اين مواد براي يك شركت با سيستم بخار با فشار بالا ماده اكسيژن زدايDEHA را انتخاب نموده و به مصرف رساندها ست.

کلمات کلیدی : اكسيژن زدا، خوردگي، آب تغذيه، بويلرادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مدلسازي و شبيه سازي راكتورهاي بيهوازي، با فرض اختلاط ناقص بوسيله نرم افزار Matlab

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
141 امين اله فردافشاري -محمود ترابي انگجي -هادي بهرامي - 
امير صالحي 
13901000


چکیده :

دراين مطالعه مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاضم هاي بي هوازي با فرض اختلاط ناقص در راكتور فرايند صورت گرفته است مدلسازي بكار برده شده رفتار ديناميكي سيستم را در شرايط اختلاط ناقص بيان مي كند مدل سينتيكي ميكروبي براي هاضم بي هوازي براساس واكنشهاي هيدروليز، اسيد سازي و متان زايي بيانگرديده است . دراين مدلسازي راكتور به دو ناحيه : سرتاسر جريان و ناحيه راكد تقسيم مي شود با اين فرض كه انتقال مواد بين دو ناحيه محدود باشد. انحراف از رژيم اختلاط كامل بوسيله تغييرات ميزان حجم نسبي ناحيه سرتاسر جريان aو زمان ماند مواد در راكتور اعمال مي گردد. t . نتايج شبيه سازي كاهش ميزان متان توليدي و بازده فرايند را به علت اختلاط ناقص درراكتور نشان ميدهد بازده حذف COD با افزايش ميزان زمان ماند و ميزان درجه اختلاط افزايش مي يابد كه بيانگر افزايش ميزان متان توليدي مي باشد.

کلمات کلیدی : بيوگاز، راكتور، شبيه سازي، مطلبادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مدل سازي رياضي انتقال جرم در فرايند جذب واكنشي در حالت ضريب نفوذ متغير

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
139عباس شهر آبادی-زهره خلیفات-سعید عباسی-محمد جمشید نژاد13901000


چکیده :

يكي از مهمترين فرايندهاي مهندسي شيمي فرايند جذب همراه با واكنش شيميايي مي باشد از عوامل مهم و تاثير گذاردر محاسبه ي ميزان انتقال جرم بين فازها، ضريب نفوذ مي باشد عليرغم تغيير قابل توجه ضريب نفوذ با غلظت دركارهاي انجام شده توسط محققان اين ضريب ثابت در نظر گرفته شده و محاسبات ميزان انتقال جرم برمبناي اين مقدار ثابت انجام شده است كه اين مسئله بيشتر طراحي ها را با مشكل مواجه مي كند. دراين تحقيق از مدلسازي رياضي استفاده شد هاست تا تفاوت ميان ثابت و متغير گرفتن ضريب نفوذ انتقال جرم در فرايند جذب واكنشي نشان داده شود. دراين كار يك مدل سازي ناپايا در يك مرحله از برج جذب، براي دو حالت ضريب نفوذ ثابت و متغير انجام شده است سپس توزيع غلظت حاصل از دو روش با يكديگر مقايسه گرديده است درنهايت مقايسه اي بين مقادير مربوط به Enhancing factor كه بصورت نسبت شار انتقال جرم در حالت شيميايي نسبت به شار انتقال جرم در حالت فيزيكي تعريف مي گرددبا نتايج اين دو مدل و همچنين مدل بدستامده از روش ترشوندگي سطح به عمل امده است. نتايج نشان ميدهد كه با درنظر گرفتن ضريب نفوذ متغير ازاهميت خاصي برخوردار مي باشد و نتايج مدل را تا حد امكان به واقعيت نزديك مي نمايد.

کلمات کلیدی : مدلسازي رياضي، جذب واكنشي، برج پرشده، خالص سازي گاز ترشادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مدل سازي رفتار رسوب در مبدل هاي پيش گرمكن نفت خام به روش فازي-عصبي

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
138ابوذر غفاری توران - شاهرخ شاه حسینی13901000


چکیده :

تاكنون مدلهاي نيمه تجربي فراواني تحت عنوان مدلهاي استانه رسوبگذاري مطرح شدها ست كه در بين آنها مدل استانه رسوبگذاري شبكه عصبي داراي خطا كمتري است ولي اين دقت براي استفاده هاي صنعتي قابل قبول نيست همچنين مدلسازي انجام شده با روش شبكه عصبي داراي خطاي زيادي است مكانيزم هاي فيزيكي و شيميايي بسياري در رسوبگذاري نفتخام شركت مي كنند كه نقش برخي از آنها ناشناخته است به همين علت مدلسازي انجام شده به روش محاسبات عددي با آنچه در واقعيت اتفاق مي افتد فاصله دارد دراين پژوهش از روش فازي عصبي جهت مدلسازي رفتار فرايند رسوبگذاري نفت خام در يكي از مبدلهاي پيش گرمكن واحد تقطير پالايشگاه تهران استفاده شده است درمبدل مورد نظر دبي نفت خام ورودي، دماي ورودي و خروجي نفت خام در سمت لوله ودماي ورودي وخروجي نفت سفيد در سمت پوسته از سيستم DCS واحد تقطير كه بيش 650 داده تجربي را شامل مي شود جمع اوري شد هاست با مقايسه مقادير پيش بيني شده توسط مدل فازي عصبي با داده هاي تجربي قدر مطلق خطاي نسبي 3% بدست مي ايد.

کلمات کلیدی : رسوبگذاري، نفت خام، مبدل حرارتي، مدلسازيف فازي - عصبيادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مدل سازي ايستگاه تقليل فشارگاز و بررسي شرايط تشكيل هيدرات گاز طبيعي

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
136عصمت گریوانی-شاهرخ شاه حسینی13901000


چکیده :

تاكنون عمده تحقيقات در زمينه جلوگيري از تشكيل هيدرات در خطوط انتقال گاز انجام شده است دراين پژوهش جلوگيري از تشكيل آن در ايستگاههاي تقليل فشار گاز مورد بررسي قرارگرفته است در حال حاضر براي ممانعت از تشكيل هيدرات در ايستگاههاي تقليل فشار از تكنيك گرم كردن درهيترها استفاده مي شود. براي بررسي اين پديده دراين تحقيق شرايط دما و فشار در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي مدلسازي شده است با استفاده از نتايج بدست امده از اين مدلسازي امكان تشكيل هيدرات در نقاط مختلف نشان داده مي شود دراين مدل ايستگاه تقليل فشار گاز بصورت استاتيكي در نظر گرفته شده است و پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات با استفاده ازمدل ترموديناميكي پاريش و پرزنيتز انجام گرديدها ست و براي محاسبه خواص گاز طبيعي نيز مدل پنگ رابينسو بكار رفته است معادلات به دست امده با استفاده از روش نقطه حل گرديده است و اثر تغييرات دماي محيط فشار و دماي ورودي ميزان دبي گاز طبيعي برشرايط تشكيل هيدراتمورد بررسي قرارگرفته است و همچنين جهت جلوگيري از تشكيل آن ميزان گرماي مورد نياز در شرايط مورد مطالعه بررسي و مقايسه شده است.

کلمات کلیدی : هيدرات، گاز طبيعي، ايستگاههاي تقليل فشار گاز، گرما، دما، فشارادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : جمعه دوم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : كاهش نيروي درگ اصطكاكي و مصرف انرژي در اجسام دوار به كمك تزريق ميكروحباب درون جريان سيال

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
132نوروز محمد نوری-محمد سعادت بخش-سید محمد امین کریمی نیا13901000


چکیده :

از ديرباز مساله كاهش نيروي مقاوم در برابر حركت اجسام در داخل يك سيال براي جريانهاي خارجي و داخلي كه منجر به كاهش افت فشار يا مصرف سوخت و يا منابع مورد نياز انرژي براي حركت نسبي جسم و سيال مي گردد مورد توجه محققان بوده است از سوي ديگر با كاهش نيروي مقاوم ايجاد اختلاف فشار كمتري براي جبران افت فشار درمجراهاي داخلي نياز بوده نياز به پمپهاي بزرگ را كاهش داده و افزايش عمر كاركرد تجهيزات را نيز به دنبال خواهد داشت براي كاهش درگ اصطكاكي روشهاي مختلفي توسط محققان مور د توجه قرارگرفته است كه نمونه هايي از اين روشها شامل تزريق پليمرهاي حل شونده پوشش هاي حل شونده تزريق ميكروحباب و ... مي باشد براي مثال در روش پوشش دهي با مواد پليمري ذرات غيرقابل حل و يا پليمر هاي با زنجيره هاي بلندحل شونده در مرز مشترك مايع و جامد تحت تاثير قرارگرفته و كاهش اصطكاك پوسته اي قابل توجهي به دست مي ايد. هدف از اين مقاله بررسي فعاليت هاي انجام شده در زمينه كاهش اصطكاك پوسته اي به كمك تزريق ميكروحباب و مكانيزم هاي حاكم بر اين پديده بوده و اين روش به عنوان روشي مفيد وكارامد معرفي خواهد شد.

کلمات کلیدی : كاهش مصرف انرژي، كاهش نيروي اصطكاكي، اجسام دوار، ميكروحبابادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : كاربرد غشاء در صنايع نفت

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
128مهدی محمدی قلعه نی13901000


چکیده :

امروزه فرايندهاي غشايي به جهت توانمندي زيادي كه دارند بطور گسترده در حال رشد هستند هدف از انجام اين كار يك مرور كلي كاربرد فرايندهاي غشايي در صنايع نفتي نظير بازيابي هيدروژن ازدياد برداشت مخازن نفتي، جداسازي تركيبات C+3 از گازهاي خروجي از فرايندهاي هيدروكراكينگ، هيدروتريتر و بازيابي حلال در فرايند موم زدايي مي باشد تفاوت هزينه اي اقتصادي بين فرايندهاي غشايي و فرايندهاي مرسوم سبب افزايش تمايل استفادها ز اين فناوري و رشد روزافزون آن مي باشد.

کلمات کلیدی : فرايند غشايي، بازيابي هيدروژن، ازدياد برداشت مخازن نفتي، جداسازي تركيبات C+3 ، موم زدايي، ماجولادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱
عنوان مقاله : طراحي و شبيه سازي و بهينه سازي شرايط جداسازي ناخالصي دي اكسان از محصولات واحد توليد اتيلن گليكول با استفاده از روش تقطير

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
120یاسان سلیمانی-زيىت طرفذار مىفرد 13901000


چکیده :

از جمله محصولات توليد شده در مجتمع هاي پتروشيميايي درايران اتيلن گليكول ميب اشد كه خالص بودن آن از اهميت ويژه اي برخوردار است و برروي قيمت فروش محصول تاثير به سزايي دارد از آنجايي كه در طي فرايند توليد اتيلن گليكول مقداري 1و4 دي اكسان توليد مي گردد و اين ماده به صورت ناخالصي در محصول اصلي وجود دارد لذا جهتجداسازي اين تركيب از محصول اصلي استفاده از برجهاي تقطير جزء به جزء پيشنهاد مي گردد دراين تحقيق با استفاده از نرم افزار hysys و با كاربرد معادله حالت مناسب فرايند تقطير جزء به جزء را طراحي و شبيه سازي نموده و شرايط عمياتي مناسب بهينه سازي شد.

کلمات کلیدی : نرم افزار hysys، تقطير، شبيه سازي ، اتيلن گليكول، 1و4 دي اكسانادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مقايسه منعقد كننده هاي آلوم FeCl3 ، PAC مورد استفاده در فرايند تصفيه پساب واحد PVC پتروشيمي بندر امام و تعيين شرايط بهينه

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1580امین لطفی نژاد-احمد رحیمی-آزاده دهقانی13901000


چکیده :

عليرغم انجام عمليات تصفيه شيميايي پساب در تصفيه خانه واحد PVC مجتمع پتروشيمي بندرامام غالبا غلظت پودر PVC موجوددر پساب تصفيه شده خروجي از سرريز كلاريفاير كه با دبي حدود 100 متر مكعب در ساعت به شبكه فاضلاب صنعتي تخليه ميشود بالاتر از مقدارمجاز طراحي است كه منجر به از دست رفتن محصول PVC غيرقابل استفاده شدن آب تصفيه شده و عوارض جبران ناپذير زيست محيطي مي شود يكي از بهترين تكنولوژي هاي جداسازي ذرات كلوئيدي و معلق از آب فرايند انعقاد و لخته سازي (coagulation/flocculation است كه ازاين فرايند در تصفيه خانه پساب واحد PVC استفاده مي شود دراين پايان نامه مراحل و مكانيسم هاي مختلف فرايند انعقاد و لخته سازي نقش و انواع موادمنعقد كننده و كمك منعقد كنندهپارامترهاي عملياتي و شرح فرايند تصفيه پساب واحد PVC بررسي مي شود هدف ازاين مطالعه بهينه سازي فرايند انعقاد و لخته سازي واحد PVC توسط دستگاه جارتست و كدورت سنجي جهت دستيابي به راندمان بالاي تصفيه با رعايت الزامات زيست محيطي است. آزمايشهاي جارم ختلف جهت تعيين ميزان تاثير عوامل مختلف روي راندمان تصفيه با پساب خام حاوي دو نوع پودر PVC از گريدسخت S-6558 و گريد نرم S-7054 واحد PVC با دماي 50 درجه انجام شد كه هر آزمايش در سه مرحله اختلاف تند 150 rpm,5 min اختلاط كند 40 rpm.5 min ومرحله ته نشيني 5min انجام گرديد

کلمات کلیدی : تصفيه پساب، واحد PVC، آلوم، تست جارادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مقايسه راكتور غشايي و راكتور پرشده از واكنش WGS جهت توليد سوخت پيل سوختي 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1575احمد رحیمی-امین لطفی نژاد13901000


چکیده :

امروزه براي توليد انرژي الكتريكي كه درخانه ها و وسايل نقليه استفاده مي شود ناگزير به استفاده از تكنولوژي هاي جديد براي صرفه جويي بيشتر در انرژي هستيم يكي از اين تكنولوژي ها استفاده از پيل سوختي است كه از جهات بسياري مناسب تر از ساير وسايل تبديل انرژي هستند خلوص هيدروژن مهمترين ويژگي در بهبود كارايي پيل سوختي است حتي مقدار كمي CO در داخل هيدروژن مثلا بيشتر از 10ppm شديدا باعث تخريب كاتاليست موجود در پييل مي شود WGS يكي از روشهاي خلوص هيدروژن است كه با تبديل CO به CO2,H2 به خلوص بيشتر هيدروژن كمك مي كند تئوري سينتيكي اين واكنش براي بار اول توسط OVESEN در سال 1996 ارائه گرديد با توجه به واكنش WGS براي پيشرفت واكنش به سمت توليد CO2,H2 مي توان CO را بصورتي پيوسته از محيط واكنش خارج كرد به عبارت ديگر مي توان co2 را بوسيله نوعي جاذب كه درمحيط واكنش قرار ميگيرد جذب كرد و در نتيجه واكنش به سمت توليد بيشتر co2,H2 پيش مي رود و درواقع درجه تبديل CO به CO2 افزايش مي يابد بدين منظور 2 طرح معرفي و بررسي گشت در طرح 1 جاذبhydrotalcite( CO2 را با كاتاليست واكنش Cu/Zno ( WGS در يك بستر پرشده مخلوط كرده و اجازه داديم تا عمليات انجام شود بررسي ها نشان داد وقتي از راكتور غشايي به جاي راكتور پرشده معمولي استفاده مي شود بسته به نوع انتخابگري غشا 5% تا 30% افزايش بازده در واكنش مشاهده ميشود.

کلمات کلیدی : پيل سوختي، واكنشWGS، خلوص هيدروژنادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : مدلسازي راكتور كاتاليستي بستر پرشده و مخزن متصل به آن 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1573سروش زرین آبادی-حسن حسن پور13901000


چکیده :

در واكنش درجه يك برگشت ناپذير شيوه هاي متداول براي تعيين مقدار ثابت سرعت واكنش اندازه گيري همزمان غلظت ورودي و خروجي در راكتور است دراين پژوهش مدلي به دست آمد كه ضريب سنتيكي واكنش درجه يك را در يك راكتور كاتاليستي بستر پرشده همراه با جريان بازگشتي را پيش بيني مي كرد براي ساخت اين مدل از چند موازنه جرم و شرايط مرزي همچنين از فرضيات سادهكننده استفاده شد به دليل پيچيدگي بسيار زياد اين مدل و نياز به حل عددي آن برنامه كامپيوتري براي استفاده از مدل نياز شد كه براي ساخت آن برنامه از نرم افزار MATLAB استفاده كرديم براي تعيين دقت اين مدل آن را با يك راكتور واقعي كاتاليستي بستر پرشده همراه با مخزن ذخيره مقايسه كرديم نتايج آزمايشيگاهي را با نتايج پيشگويي شده از مدل مقايسه كرديم نتايج موفقيت بسيار خوب مدل را نشان داد

کلمات کلیدی : راكتور بستر پرشده مدلسازي ، ضريب سنتيكي، حل عدديادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :بررسي كاتاليست هاي مورد استفاده در توليد گاز سنتز با ريفورمينگ بخار آب 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1565سینا شاه پوری13901000


چکیده :

گاز سنتز مخلوطي از هيدروژن و مونوكسيدكربن بوده كه درفرايندهاي شيميايي و متالورژي متعددي مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان خوراك خام صنعتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد روشها وكاتاليست هاي مختلفي براي توليد گاز سنتز وجود دارد كه دراين مقاله روش ريفورمينگ بخار آب و كاتاليست هاي Ru/Ni/Al2O3,SiNi,SiNiCa,SiNiMg,LaNixFe1-xO3 مورد بررسي قرارگرفته است اين بررسي ها در دماهاي بين 700 تا 800 درجه انجام شده است در بين كاتاليست هاي بررسي شده LaNixfe1-xO3 بيشترين درصد تبديل را براي متان داشت استفاده كردن از مقادير كمي از Ru دركاتاليبست Ni/Al2O3 تاثير زيادي بر ميزان تبديل متان خواهد داشت در كاتاليست SiNi اضافه كردن مقداري منيزيم و كلسيم باعث كاهش سطح ويژه شد SiNiCa اما ميزان فعاليت براي تبديل به هيدروژن را افزايش داد LaNixfe1-xO3 يكي از بهترين كاتاليست هاي شناخته شده براي توليد گاز سنتز توسط ريفورمينگ بخار متان است اين كاتاليست در محدوده X ذكر شده بيشترين درصد تدبيل را براي متان دارد

کلمات کلیدی : گاز سنتز ،كاتاليزور، ريفورمينگ بخار آب، متانادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :بررسي مدلهاي پيش بيني شاخص جريان مذاب و دانسيته در فرايند توليد پلي اتيلن سنگين 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1564امید راشدی13901000


چکیده :

در فرايند توليد پلي الفين ها شاخص جريان مذاب ودانسيته دو پارامتر مهم كنترلي هستند كه كيفيت محصول توليدي را تعيين مي نمايند از آنجا كه اندازه گيري اين پارامترها بصورت لحظه اي بسيار مشكل است تحقيقات زيادي به منظور پيش بيني اين پارامتر ها براساس پارامترهاي ديگر عملياتي انجام گرفته است دراين تحقيق سه مدل كه توانايي پيش بيني پارامترهاي فوق براي واحد پلي اتيلن سنگين HDPE را دارا مي باشد بررسي و نتايج حاصله از هركدام از اين مدلها با مقادير آزمايشگاهي مقايسه گرديده است هم خواني بين نتايج حاصل از اين مدلها با مقادير تجربي نشان ميدهد كه با افزايش ميزان هيدروژن تزريقي به راكتور MFI پليمر افزايش مي يابد و نيز با كاهش مقدار بوتن تزريقي به راكتور دانسيته ي پليمر توليد شده افزايش مي يابد.

کلمات کلیدی : شاخص جريان مذاب، دانسيته، تغيير گريد، پلي اتيلن سنگينادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :مقايسه انتقال حرارت جوششي ميان محلولهاي رقيق دو جزيي

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1555محمد محسن سرافراز-سید علی علوی فاضل-سید محسن پیغمبرزاده-
امیر اکبری-محمدرضا فردین پور-مریم نورکی
13901000


چکیده :

انتقال حرارت جوششي ميان محلولهاي رقيق دو جزئي آب و گليسيرين آب و منواتيلن گليكول آب و دي اتيلن گليكول در صد حجمي 1 تا 5 درصد تا شار حدود 90kw/sqrM به طور آزمايشگاهي مورد بررسي قرارگرفته است با توجه به ماهيت مواد انتخاب شونده وضعيت متفاوتي از ضرايب انتقال حرارت مشاهده شد براي گليسيرين و دي اتيلن گليكول به دليل اختلاف زياد دماي جوش با آب خالص و عدم وجود اين مواد در فاز بخار رفتاري متفاوت با اتيلن گليكول مشاهده شد براي تخمين ضريب انتقال حرارت اتيلن گليكول استفاده ازمدلهاي موجود يا اصلاح يكي از مدلها و براي محاسبه ضريب انتقال حرارت جوششي محلول آب - گليسيرين و آب دي اتيلن گليكول رقيق مدل محلول ايده آل پيشنهاد مي شود. همچنين داده هاي ارايه شده دراين پژوهش ميتواند به عنوان مرجعي براي استفاده ديگر محققان مورد استفاده قرار گيرد.

کلمات کلیدی : انتقال حرارت، جوشش استخري، مخلوط دو جزئي رقيق، گليسيرين، منواتيلن گليكول، دي اتيلن گليكولادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :Waste Heat Recovery for Power Generation in Cement plants

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1548M.Yavary – M.M. Ebrahimi– M.Kafash13901000


چکیده :

Energy audit is a technique used to evaluate the thermal energy performance of the pyroprocessing unit in cement plant. Thermal energy audit in cement plant allows reduction of specific energy consumption and also optimizing the process. For this purpose, waste heat in process should be minimized. Thermal energy audit operation is performed by effort to balance total energy input with its output. In new studies, additional methods for more energy conservation on basis of thermal energy audit are investigated. A good example for this saving opportunity is waste heat recovery from kiln exhaust gases and cooler discharge gas. The results shown that the kiln and cooler exhaust gases are the major sources of thermal energy losses, amounting to 23.81% and 14.72%, respectively. Waste heat recovery from two streams output for power generation has been investigated. WHRSG can recover waste heat and produce super heated vapor for generation of 6 MW of electricity, which could lead to annual power savings of 4.32 * 104 MWh/year..

کلمات کلیدی : Waste Heat Recovery, Cement Plant, Energy Balance, Mass Balance, Energy Auditادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :مروري بر فرآيند توليد پلي اتيلن ترفتالات PET و بررسي روشهاي مختلف بازيافت

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1544مصطفی عصاره13901000


چکیده :

پلي اتيلن ترفتالات PET ترموپلاستيكي مي باشدكه از پليمريزاسيون تراكمي ترفتاليك اسيد TPA يا دي متيل ترفتالات DMT و اتيلن گلايكول حاصل ميشود خصوصيات مطلوب اين ترموپلاستيك سبب گسترش فراوان آن درصنايع مختلف گرديده است از مصارف عمده PET مي توان در صنايع نساجي بسته بندي مواد غذايي لاستيك سازي خودروسازي شيميايي، پزشكي ساختمان و غيره را نام برد پلي اتيلن ترفتالات به علت توليد انبوه و تجزيه ناپذيري ضايعات آن توسط طبيعت تهديدي بسيار جدي براي محيط زيست محسوب مي گردد لذا امروزه ضايعات مواد پليمري به خصوص پلي اتيلن ترفتالات از ديدگاه اقتصادي و حفظ محيط زيست داراي جايگاه ويژه اي است براين اساس ايجاد راه كارهاي مناسب با هدف ارائه فرايندي موثر جهت بازيافت اين ضايعات از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است. در اين مقاله ابتدا روشهاي توليد صنعتي و فرمولاسيون توليد پلي اتيلن ترفتالات شرح داده شده است سپس روشهاي متداول بازيافت شامل بازيافت مكانيكي شيميايي و انرژزي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند كه دراين ميان روشهاي بازيافت شيميايي كه خود شامل روشهاي هيدروليز گليكوليز متانوليز و آمونوليز داراي بيشترين كاربرد صنعتي راندمان و صرفه اقتصادي مي باشد

کلمات کلیدی : پلي اتيلن ترفتالات PET، توليد صنعتي وفرمولاسيون، بازيافت ضايعاتادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :مطالعه فرآيند توليد گاز سنتز به روش اكسيداسيون جزئي متان و بررسي پارامترهاي موثر بربازدهي آن

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1543مصطفی عصاره13901000


چکیده :

دراين مطالعه به بررسي فرايند توليد گاز سنتز به روش اكسيداسيون جزئي متان در راكتورهاي مختلف پرداخته شده است با مطالعه تحقيقات گذشته اين فرايند در راكتورهاي بستر سيال بستر ثابت بستر سيال غشايي و راكتور پلاسما مورد بررسي قرار گرفته است سپس پارامترهاي موثر بردرصد تبديل متان انتخاب پذيري H2,CO و نسبت H2/CO درم حصولات مورد بررسي و مقايسه قرارگرفته است نتايج حاكي از آن است كه در تمام راكتورهاي مورد بررسي افزايش نسبت مولي خوراك درصد تبديل متان را كاهش ميدهد پارامتر SH2 درمحصولات درراكتور پلاسما برخلاف راكتورهاي بستر سيال و بستر ثابت تقريبا هميشه ثابت است. رفتار پارامتر SCO با افزايش نسبت خوراك در راكتور پلاسما كاهش درراكتور بستر ثابت ابتدا افزايش و سپس كاهش و در راكتور بستر سيال روند افزايشي دارد. نسبت H2/CO در راكتورهاي بستر سيال هميشه 2 مي باشد اما اين نسبت در راكتورهاي بستر ثابت هميشه كمتر از 2 همچنين اين نسبت در راكتور پلاسما با افزايش شدت جريان خوراك يا افزايش نسبت مولي خوراك كاهش مي يابد.

کلمات کلیدی : اكسيداسيون جزئي متان، درصد تبديل متان، گاز سنتز، انتخاب پذيريادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :شبيه سازي فرآيند توليد تري آميل متيل اتر TAME به روش تقطير واكنشي با نرم افزار ASPEN PLUS و مقايسه با فرآيند مشابه 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
1537حسین طهماسبی دزفولی-ناصر عبدزاده-محمد صارمی 13901000


چکیده :

فرايند تقطير واكنشي براي سنتز تري آميل متيل اتر با Aspen plus شبيه سازي شده است شماي جريان flow sheet يك راكتور لوله اي يك برج تقطير واكنشي و دو برج تقطير متداول است دو برج معمولي براي بازيابي متانول اضافي و C5 بي اثر نياز مي شود برج ها در فشارهاي مختلف براي غلبه بر محدوديت هاي جداسازي كه منتج از حضور آزئوتروپ ها است كارم ي كنند در تقطير واكنشي از متانول اضافي استفاده مي شود زيرا متانول اضافي براي واكنش و تعادل بخار - مايع آزئوتروپي تجهيزات در برج نياز ميشود. برج تقطير واكنشي يك واحد بحراني در شماي جريان است كه نياز مي شود به دقت كنترل شود. خوراك تازه متانول بايد طوري وارد شود كه موزانه كلي متانول در شماي جريان برقرار باشد دراين مقاله سعي شده است با توجه به داده هاي با پاره اي از تغييرات فرايند TAME شبيه سازي و نمودارهايي ارايه و با فرايند مشابه مقايسه گردد.

کلمات کلیدی : تقطیر واكنشي، تري آميل متيل اتر، شبيه سازيادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : انتخاب بهترين نوع فلز در توليد مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله با توجه به نرخ خوردگي در دو اسيد داغ HCL و H2SO4 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
00امید روشنایی(M.Sc.) - هومن روشنایی(Ph.D.)13901000


چکیده :

در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي توجه به سلامت مبدلهاي حرارتي از اهميت بالايي برخوردار است در بسياري ازموارد آسيبهايي كه به مبدلهاي حرارتي وارد و باعث ضعيف شدن كارايي و بازده آنها مي شود بيشتر ناشي از خوردگي در انها مي باشد كه اين عمل باعث متوقف شدن غيرمنتظره فرايند مربوطه و صرف زمان و خسارت هزينه اي فراواني در آن واحد توليدي ميشود دراين مقاله مي خواهيم به بررسي نرخ خوردگي كه توسط دو اسيد داغ HCL H2SO4 در يك مبدل حرارتي پوسته و لوله ايجاد ميشود بپردازيم و از طريق نمودارهاي دما - غلظت اين دو اسيد داده ها دما و غلظت اين نمودارها را جهت بررسي نرخ خوردگي اين سه فلز و آلياژها تشكيل دهنده اين مبدل حرارتي كه عبارتند از: تانتاليم، زيركونيم و آلياژهاي نيكل مورد بررسي قرار دهيم. اميد است كه بتوانيم از ميان اين سه فلز و آلياژ بهترين آنها از نظر كمترين درجه خوردگي و بهترين خواص را انتخاب ودر آينده مبدلهاي حرارتي را از اين نوع فلز تبديل كنيم

کلمات کلیدی : مبدل حرارتي پوسته و لوله، HCL H2SO4 و تانتاليم، زيركونيم ، آلياژ هاي نيكلادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : اثر حلال بر خصوصيات جداسازي گاز غشاي پلي سولفون 

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
2468سمانه باقرصاد - مرتضي صادقي13901000


چکیده :

اين تحقيق تاثيرات حلال هاي مختلف را بر روي خواص تراوايي و گزينش پذيري غشاء پلي سولفون بررسي ميكند. در ساخت غشاء از حلالهاي ان متيل پيروليدونNMPدي متيل فرماميدDMF تترا هيدروفورانTHF و دي متيل استاميد Dmac استفاده گرديد. در اين تحقيق از روش جدايش فازي جهت ساخت غشاها استفاده گرديده است . غشاهاي ساخته شده از حلالهاي مختلف در معرض گازهاي O2 CO2, N2, CH4 براي تعيين انتخابپذيري و تراوش پذيري آنها قرار گرفت. نتايج بدست آمده حاكي از آن بود كه حلال بهتر نفوذ پذيري و انتخاب پذيري بهتري را در مقايسه با حلالهاي ديگر به همراه داشت. با مقايسه نتايج اين تحقيق بهترين حلال براي ساخت غشاهاي پليسولفون، دي متيل فرماميد شناخته شد

کلمات کلیدی : پليسولفون، تراوايي، حلال،غشاادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :مدلسازي فرآيند استري شدن اسيداستيك با اتانول در راكتور غشايي تراوش تبخيري و بررسي عوامل موثر بر روي آن

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
2464بنيامين دوج - سيد حسين نوعي باغبان - مجيد بني آدم – مجيد مهدويان 13901000


چکیده :

در سالهاي اخير استفاده از راكتورهاي تراوش تبخيري به عنوان يك روش جداسازي ارزشمند در صنايع شيميايي مورد توجه زيادي قرار گرفته است. يكي از كاربردهاي عمده راكتورهاي غشايي تراوش تبخيريPVMR) در فرآيند استري شدن ميباشد. واكنش اسيد استيك و اتانول يكي از واكنشهاي استري شدن متداول است كه در آن آب به عنوان محصول قابليت جدا شدن در راكتور تراوش تبخيري را دارد. در اين مقاله يك مدل سينتيكي براي واكنش استري شدن اسيد استيك و اتانول در يك راكتور تراوش تبخيري ارائه شده است. نتايج مدل با دادههاي آزمايشگاهي موجود در مقالات ديگر مقايسه شده و تطابق خوبي بين آنها را نشان مي دهد. درصد تبديل اتانول در يك راكتور تراوش تبخيري با راكتور معمولي مقايسه ميشود و نشان داده ميشود كه با افزايش دانسيته كاتاليست يا كاهش تخلخل كاتاليست درصد تبديل اتانول و مقدار آب موجود در راكتور افزايش مييابد.

کلمات کلیدی : مدلسازي، تراوشتبخيري، استري شدن، اسيداستيك، اتانولادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : بازيابي گاز دودكش و توليد انرژي الكتريكي 
کد مقاله نام نویسندگان مقاله سال انتشار قیمت مقاله
(تومان)
000 امید روشنایی(M.Sc.)-علی مرشدی-هومن روشنایی(Ph.D.) 1390 1000


چکیده :

هزينه بالاي توليد برق و سوختهاي فسيلي و همچنين هدف جلوگيري از الودگي هاي محيطي مهندسان را وادار به بازيافت و احياي گازهاي داغ زائد پالايشگاهي مثل گاز fluegas حاصل از بويلرها و هيترها براي استفاده به عنوان يكمرحله پيش گرمكن و يا كوره پخت سيمان و يا حتي تبديل به انرژي الكتريكي كرده است دراين مقاله به چگونگي توليد برق با استفاده از همين گازهاي زائد همچنين اقتباس و بررسي سيكلهاي ORC اخير موجود در صنايع نفت و گاز و نيز بررسي رابطه دماي گاز دودكش Fluegas با نرخ انرژي الكتريكي بازيافتي پرداخته شد.

کلمات کلیدی : گاز دودكش fluegas، انرژي الكتريكي، پيش گرمكن، سيكل ORCادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : Corrosion protection by optimizing the anode place for floor of large storage tanks of oil and gas liquids
کد مقاله نام نویسندگان مقاله سال انتشار قیمت مقاله
(تومان)
008 شهاب شافایان-تارا نادری 1390 1000


چکیده :

One of the most important problems in petroleum & gas liquids storage tank is bottom corrosion.Storage tank leakage will cause under ground water pollution & irreparable damages to environment. Early, storage tank's bottom (external part of tank that is connecting to earth) was protecting from corrosion by catholic protection. By the available experience , utilizing cathodic protection can stay leakage entirely and also it prevent storage tank bottom corrosion, this problem happen for a number of storage tank in Iran. this paper bring some reason about the cathodic protection system’s ability & also utilizing sacrifice Anodes on petroleum and gas liquids storage tank in order to protect & cover in corrosion Inhibitors.

کلمات کلیدی : tank, crude oil, storage, corrosionادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : Corrosion in Boilers
کد مقاله نام نویسندگان مقاله سال انتشار قیمت مقاله
(تومان)
007 فرهاد قدیان لو-شاپور تقی پور-محمد قنبر نژاد 1390 1000


چکیده :

The potential for electrochemical corrosion in a boiler results from an inherent thermodynamic instability, with the most common corrosion processes occurring at the boiler metal surface and the metal-BW interface (Helmholtz double layer).These processes may be controlled relatively easily in smaller and simpler design boilers by the use of various inhibitors. The inhibitors provide a corrosion stifling effect resulting from a buildup of corrosion products and by-products on the metal surface.

کلمات کلیدی : Inhibitors , Chemical, Oxygen scavengers, Phospahtes, Hydrazine, Aminesادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : Analysis of Barite Segregation in Deviated Wells by New Apparatus
کد مقاله نام نویسندگان مقاله سال انتشار قیمت مقاله
(تومان)
003 عباس نادری-خلیل شهبازی-عباس روحی 1390 1000


چکیده :

Barite Sag is an oilfield term used to describe significant density variations while circulating bottoms up following operations such as tripping pipe where the drilling fluid has not been circulating for an extended period of time. This may lead to problems such as lost circulation, well control difficulties, poor cement jobs, and stuck pipe in oil industry. Therefore, the barite sag investigation is important in drilling industry for cost reduction due to less drilling problems. Sag problems are particularly severe in deviated wells. Since in high pressure deviated wells torque and drag is high in comparison to vertical wells, oil based muds are used for reduction of friction factor. Preparing an oil based drilling fluid with high mud weight is impossible for overcoming pore pressure, hence water based mud is used inevitably. In this paper, after setting up an experimental apparatus the amount of barite sag in static conditions is quantified at various inclinations and critical range for inclination is determined. Furthermore, effect of the mud weight is investigated in the determined range of angles.

کلمات کلیدی : Settling, Barite sag, Weight material, Inclination, Densityادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : An Empirical Correlation to Predict Liquid Loading Considering Influences of Wellhead Data
کد مقاله نام نویسندگان مقاله سال انتشار قیمت مقاله
(تومان)
002 سید وحید یصربی 1390 1000


چکیده :

Liquid loading is a common issue for gas wells. Obviously better predictions of liquid loading will help operators in reducing costs less shutdowns and improve revenue more production .Several authors have introduced various mathematical equations to calculate the critical flow rate necessary to keep gas wells unloaded. Turner's model is the most popular one in predicting liquid loading in gas wells. However, Field practice proves there is still quite gas condensate wells couldn’t be covered in the correlation of Turner et al. Besides turner and other models need laboratory parameters like surface tension and Z-factor which are not available in field right away so a new model would be necessary to be used in field practically. This paper presents a correlation drawing on field data sources, including the tubing size, wellhead pressure and temperature in addition to specific gravity which is representative of gas properties as major factors of liquid loading and points out that threshold value for liquid loading is a function of those parameters which make the presented model easy to use and the first model including just those simple physical parameters in the calculation of gas critical flow rate. Also well data were employed in the paper for evaluating and validation the new model. Turns out the prediction results from the new correlation are better than those from Turner's model, and even better than Turner’s adjusted model in matching real data. The model concludes new correlation have made significant progress toward calculate the critical flow rate of condensate gas wells with available field data quickly and likely to be more effective and applicable to a real situation.

کلمات کلیدی : Liquid Loading; Critical Rate; AUT Correlationادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله :A New Correlation For Predicting Hydrate formation temperature Using Artificial neural network 
کد مقاله نام نویسندگان مقاله سال انتشار قیمت مقاله
(تومان)
001 احسان خامه چی- ابراهیم شامحمدی-سید وحید یصربی-احمد ابراهیمی 1390 1000


چکیده :

Gas hydrates are a costly problem when they plug oil and gas pipelines. The best way to determine the Hydrate Formation Temperature (HFT) and pressure is to measure these conditions experimentally for every gas system. Since this is not practical in terms of time and money, correlations are the other alternative tools. There are a few numbers of correlations for specific gravity method to predict the hydrate formation. As the hydrate formation temperature is a function of pressure and gas gravity, an empirical correlation is presented based on the Hammerschmidt correlation for predicting the hydrate formation temperature. In order to obtain a new proposed correlation, 357 experimental data points have been collected from gas-gravity curves. This correlation is programmed and assessed with respect to its capabilities to match experimental data published in the literature under varying system conditions (i.e. temperature, pressure, and composition). The LINGO software has been employed for statistical analysis of the data. Accuracy of our correlation is more accurate than the Hammerschmidt correlation. In order to establish a method to predict the hydrate formation temperature, a new neural network has also been developed with the BP (back propagation) method. This neural network (IPS) model enables the user to accurately predict hydrate formation conditions for a given gas mixture, without having to do costly experimental measurements. It is found that the IPS neural network and the AUT correlation have the same results and are more accurate than the empirical correlation.

کلمات کلیدی : 


hydrate temperature formation, AUT correlation, IPS neural networkادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۱
عنوان مقاله : تصحیح معادله حالت درجه سوم SRK در تعیین خواص ترمودینامیکی برخی هیدروکربن ها

کد مقالهنام نویسندگان مقالهسال انتشارقیمت مقاله
(تومان)
102صابر محمودی-فاطمه پور جمالی-رفعت محمودی-رضا رستمی13901000


چکیده :

هميشه در تعيين خواص ترموديناميكي تركيبات و برخي مواد خالص از معادله هاي درجه سوم استفاده مي شود كه بسيار كاربردي تر هستند پارامترهاي a,b نقش اساسي را در تعيين اين خواص عهده دار هستند كه براي هر ماده منحصر بفرد است و با اصلاح نمودن آنها مي توان با تقريب بسيار نزديكتري به خواص ترموديناميكي اين تركيبات رسيد اصلاح اين پارامترها با استفاده از نرم افزار هاي مختلف ودر اخر مقايسه آنها با نمودارهاي تجربي امكان پذير مي شود معادله Soave-Redlich-Kwong) SRK در سال 1972 پس از اصلاحي كه soave انجام داد عرضه شد.

کلمات کلیدی : خواص ترموديناميكي، معادله ي حالت SRK، پارامترهاي aوbادامه مطلب...
ارسال توسط مهندس
جامع ترین بانک مقالات

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ